• záhlavi

Ubytovací řád


 • Storno podmínky - do 30 dnů před nástupem je vrácena celá výše zálohy. 29 a méně dní před nástupem je záloha nevratná.
 • Ubytovatel si při nástupu hosta k ubytování zaznamená jeho identifikační údaje. Podle nich ubytovatel hosta tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.
 • Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu nejdříve od 15.00 hodin a čas ukončení pobytu do 10.00 hodin, pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak. Neuvolní-li tak host objekt ve stanovené lhůtě, bude mu účtován pobyt i za následující den.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ubytovateli cenu na začátku pobytu.
 • Ubytovatel vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu kauci 500,- Kč na osobu. Účelem kauce je zajištění úhrady případné škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení nebo v důsledku nedodržení ubytovacího řádu. Při odevzdání objektu bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací ubytovanému v plné výši.
 • Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení. Parkování vozidel je zajištěno v prostorách areálu, na parkovištích vedle každého z ubytovacích objektů, je bezplatné.
 • Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 • Při nástupu se host přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu. V případě závady ihned uvědomí majitele objektu, jehož povinností je závady ihned odstranit.
 • Host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 • Pokud ubytovaný chce změnit nastavení teploty: v bungalovu požádá ubytovatele, ve velké chatě si reguluje teplotu sám.
 • Uvnitř všech objektů platí zákaz kouření.
 • Host zanechá při odchodu objekt v řádném a uklizeném stavu (umyté a uklizené nádobí, vynesené odpadky,...).
 • V průběhu pobytu není hostovi dovoleno ubytování pozvaných návštěv a jiných osob.
 • Psi a jiná zvířata mohou být umístěna v zařízení ubytovatele pouze s jeho souhlasem a za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a bude ochoten respektovat podmínky ubytovatele (psi mohou pobývat pouze v přízemí chaty, není dovoleno ponechávat zvířata v objektech a ostatních prostorách areálu samotné a bez dozoru, majitel je povinen po svém psovi v areálu uklidit).
 • Host nepoužívá v objektech vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, apod.).
 • Host při odchodu z objektu uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a objekt uzamkne.
 • Není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
 • Dětský koutek se nachází na soukromém pozemku ubytovatele. Pobyt v dětském koutku je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná diítě doprovázející dospělá osoba. Vybavení a zařízení dětského koutku je určeno pro děti do 14 let.
 • Host je odpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby ubytovateli a jeho povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.
 • Ubytovatel zodpovídá ubytovanému za škodu, kteou mu způsobí porušením právní povinnosti.
 • Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistou a zachovávat noční klid.
 • Host může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených - vyznačené ohniště a krb. Před odchodem od ohniště nebo krbu host řádně uhasí oheň, aby nevzniklo nebezpečí požáru, a vyčistí krb a jeho příslušenství.
 • V době ubytování hosta nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku.
 • Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. Újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je host povinen nahradit v případě, pokud ubytovatel nemohl ovlivnit okolnosti, vedoucí k předčasnému zrušení ubytování, nebo nemohl těmto okolnostem zabránit.
 • Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.
 • Zapomenuté věci uchovává ubytovatel 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty jsou zapomenuté věci likvidovány.
 • Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel.